תקנון אתר דניאל גיפט

כללי:
אתר דניאל גיפט הינו אתר אלקטרוני להצעות מחיר ומכירת מתנות ומארזי שי. הרכישה והזמנת הצעת מחיר באתר מותנית בקריאת התקנון והסכמה לכל פרטיו


השימוש באתר מיועד לבוגרים בני 18 ומעלה אשר ברשותם כרטיס אשראי בתוקף. הגשת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית, נגד המוסר פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים.

החברה רשאית לשנות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות המלאה להכרת התקנון והשימוש באתר על פי תנאי התקנון חלה בכל עת על המשתמש בלבד.
המשך השימוש באתר ובשירותים יהווה אישור בדבר הסכמת המשתמש לשינויים אלה. הנוסח העדכני של תקנון זה יימצא בכל עת באתר החברה. מומלץ לעיין
בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר החברה על מנת לעמוד על השינויים שחלו

רישום לאתר

במסגרת השירותים שמציעה החברה למשתמשי האתר, ובכלל זה ביצוע פעולות מסוימות, קבלת פרסומים או מבצעים, תיתכן דרישה לביצוע הרשמה
במהלכה יידרש המשתמש להזין במערכת פרטים אישיים (כדוגמת שם, תעודת זהות ,טלפון נייח / נייד ,כתובת, דרכי ההתקשרות, כתובת דואר האלקטרוני, פרטי ההזמנה.

השדות אותם חובה למלא, יסומנו במפורש. יובהר כי בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל משתמש
להירשם לשירותים הטעונים רישום (להלן – ההרשמה). כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהא החברה רשאית
לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.

מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש לסיום הליך ההרשמה. המשתמש מצהיר
ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצע את ההרשמה או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד
ולא בשם או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש ועל פי דין
.

המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של החברה ויעשה
בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה ובהתאם להוראות כל דין
.

מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש.
הרישום באתר באמצעות סימון “הסכמה לקבל דיוורי מבצעים והטבות מאתר אופק לבן יהווה הסכמה אקטיבית ופוזיטיבית מטעם המשתמש
לקבלת חומר פרסומי ושיווקי מהחברה, באמצעי המדיה השונים לרבות באמצעות דיוור ישיר
.

משתמש שנרשם באתר זכאי לבקש מהחברה בכל עת, שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של החברה וכי ברצונו למחוק
את רישומו ברשימת הדיוור של החברה, באמצעות טופס צור קשר באתר או באמצעות פנייה לחברה  למייל
Danielgift2410@gmail.com

החברה תפעל, בהתאם ובכפוף להוראות המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר
כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו
. בכל מקרה של ביטול רישום, יבוטל
הרישום החל מתחילת החודש הקלנדרי העוקב שלאחר מסירת הודעה בנושא.


אבטחת מידע ופרטיות

דניאל גיפט רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא
ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות
.

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה
ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה
.

החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

 

קניין רוחני

כל הזכויות באתר לרבות זכויות הקניין ,תמונות וכד’ הינם רכושה הבלעדי אתר דניאל גיפט.

מבלי לגרוע מן האמור, דניאל גיפט הינו הבעלים הבלעדי של מאגר הנתונים, התמונות ,התכנים, סודות המסחריים,
עיצוב האתר, יישומים ו/או כל חומר ומידע אחר המופיע באתר
.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, למסור לצד שלישי ו/או לעשות שימוש עסקי/מסחרי במידע או
בחלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה
ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין
וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם
.

 

מדיניות הזמנות ומשלוחים:

באספקות מרוכזות המוזמנות במיוחד עבור לקוח אין אפשרות של החלפה/החזרה.
בכל מקרה של החזרה, החלפה ו/או ביטול דמי המשלוח לא יוחזרו.

במקרה של איסוף עצמי – באחריות הלקוח לוודא את תקינות המוצר. לא יינתן החזר כספי למוצר.

 

ביטול רכישה לפני ביצוע המשלוח:

רוכש אשר ביצע הזמנה ומעוניין לבטל את רכישתו יודיע על כך במידית לחברה באמצעות הטלפון והדואר האלקטרוני

ביטול יתאפשר כל זמן שטרם טופלה ההזמנה והמשלוח לא נשלח אל היעד

בעת ביטול עסקה עקב חוסר או אי עמידה בזמני המשלוח שהובטחו, רשאי הלקוח
לבטל את ההזמנה ולא ייגבו דמי ביטול, כספו של הלקוח יוחזר תוך 14 יום באמצעות ביטול חיוב כרטיס האשראי
.

 

פרטי החברה ודרכי התקשרות:

דניאל גיפט , מודיעין מכבים רעות

טלפון : 0544840000
danielgift2410@gmail.com מייל:  

הנאמר בתקנון מתייחס לשני המינים, השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד

2all - בניית אתרי אינטרנט